Algemene voorwaarden

Bij blind typen geldt de volgende algemene voorwaarden:                     terug naar Blind Typen

 1. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier, verklaart de ouder/verzorger van de cursist(e) een cursusovereenkomst aan te gaan met Primair KlasseWerk.
 2. Na datum van verzending of datum van ondertekening, heeft de ouder/verzorger van de cursist(e) zeven dagen bedenktijd om de cursus kosteloos te annuleren.
 3. De overeenkomst wordt door Primair KlasseWerk bevestigd en is hiermee bindend, tenzij de ouder/verzorger van de cursist(e) een beroep doet op de in deze voorwaarden opgenomen clausules.
 4. De ouder/verzorger stelt Primair KlasseWerk voor of tijdens de eerste les op de hoogte van eventuele bijzondere omstandigheden betreffende de cursist(e), die van belang kunnen zijn voor het goed volgen van de typelessen (te denken valt aan ADHD, dyslexie etc.). Wanneer dit achterwege blijft, kan Primair KlasseWerk geen aansprakelijkheid aanvaarden indien de lessen door deze bijzondere omstandigheden niet naar wens verlopen.
 5. Het lesgeld dient uiterlijk vóór aanvang van de 1e les overgemaakt te zijn. Rekeningnummer NL21ABNA 0594797683 tnv. D.J. Lemaire-Swart. Als omschrijving graag naam van cursist(e) & Typecursus vermelden.
 6. Wanneer niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan, zullen eventuele extra administratiekosten worden berekend. Incassokosten zullen tevens voor rekening van de ouder/verzorger van de cursist(e) zijn.
 7. De cursist dient afwezigheid om welke reden dan ook te melden. Dit kan mondeling, telefonisch of per mail. Niet gevolgde lessen kunnen niet worden ingehaald.
 8. Het niet volgen van de lessen ontheft de cursist(e) niet van de betalingsverplichtingen.
 9. Indien de cursist(e) vanwege medische redenen de cursus niet kan volgen, kan deze, na het overleggen van een medische verklaring, deelnemen aan een eerstvolgende cursus. Eventuele meerkosten worden in rekening gebracht.
 10. Reeds betaalde lesgelden worden niet gerestitueerd.
 11. Primair KlasseWerk heeft de plicht te zorgen voor een regelmatig verloop van de cursus. Hierbij wordt bepaald dat, met behoud van alle rechten voor de cursist(e), de planning van de lestijden met een uur kan worden verschoven en de startdatum met maximaal 4 weken.
 12. Mocht een les door overmacht niet door kunnen gaan, dan kan de les worden verschoven, waardoor de einddatum ook zal verschuiven.
 13. Primair KlasseWerk behoudt zich het recht voor om de cursus bij onvoldoende aanmeldingen te annuleren.
 14. De cursist(e) maakt gedurende de les gebruik van de computerapparatuur van de apparatuur op de leslocatie. Schade, door opzet of onoordeelkundig gebruik, aan door Primair KlasseWerk verstrekte apparatuur/materiaal komt voor rekening van de cursist(e).
 15. De cursist(e) dient thuis te beschikken over een computer/laptop met internetaansluiting.
 16. Ouder/verzorger dient toe te zien dat de cursist(e) 15 minuten per dag thuis oefent. Indien er gedurende twee lessen niet of onvoldoende is geoefend, zal er door Primair KlasseWerk contact met de ouder/verzorger worden opgenomen.
 17. Na les 12 zal Primair KlasseWerk adviseren over deelname aan het examen. Wanneer de cursist(e) naar aanleiding van een negatief advies afziet van deelname aan het examen krijgt de cursist(e), aan het einde van de cursus, een getuigschrift van Primair KlasseWerk. Dit zal alleen geschieden indien alle lessen zijn gevolgd en thuis is geoefend.
 18. Indien de cursist(e) aan het einde van de cursus niet aan de minimum exameneis voldoet, en wel altijd thuis heeft geoefend, krijgt hij/zij de gelegenheid 2 extra privélessen te volgen om toch met het examen te kunnen meedoen.
 19. Indien het examen door ziekte (medische verklaring overleggen) niet gemaakt kan worden zal naar een andere examen mogelijkheid worden gezocht.
 20. Als de ouder/verzorger van de cursist(e) niet tevreden is over de cursus kan een klacht worden ingediend bij Primair KlasseWerk. Dit kan schriftelijk, per brief, e-mail, of telefonisch. Klachten zullen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, worden behandeld. Wanneer de klacht niet door Primair KlasseWerk opgelost kan worden, zal een derde ingeschakeld worden.

BlindTypen